Extras din Statutul APC România

CAPITOLUL III

MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

ART.9 Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România se compune din următoarele categorii de membrii:

- membrii fondatori – cei care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;

- membrii asociaţi – persoanele fizice şi/sau juridice care se asociază ulterior fondării şi contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei;

- membrii de onoare – persoanele fizice şi juridice care au adus şi aduc servicii deosebite asociaţiei sau care o sprijină substanţial, din punct de vedere financiar;

- membrii susţinători – care aderă la obiectivele asociaţiei şi o sprijină material şi moral în vederea realizării acestora

 

ART.10 Calitatea de membru de onoare se acordă de Adunarea Generală, iar cea de membru susţinător de Consiliul Director.

 

ART.11 Poate deveni membru asociat al APC-România orice cetăţean român, fără deosebire de sex, convingeri politice sau religioase, care doreşte să contribuie la promovarea drepturilor consumatorilor şi care se angajează să respecte statutul APC-România.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice pentru a deveni membru asociat al APC-România sunt:

- să aibă domiciliul în România;

- să nu aibă antecedente penale;

- să nu îndeplinească funcţii de conducere în partide politice.

Calitatea de membru asociat poate fi dobândită şi de persoanele juridice neguvernamentale cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, de organizaţii academice, institute de cercetare în domeniu şi instituţii de învăţământ, precum şi de orice persoană juridică ce poate contribui la îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei, care se angajează să respecte statutul asociaţiei, cu excepţia agenţilor economici.

 

ART.12 Membrii asociaţi ai APC-România au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să afie aleşi în organele de conducere ale APC-România, având dreptul la un singur vot ; persoanele juridice neguvernamentale vor putea să aleagă şi să fie alese prin reprezentanţi desemnaţi;

b) să pună în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul în muncă în realizarea activităţii asociaţiei;

c) să participe la activităţile desfăşurată de APC;

d) să fie sprijiniţi în obţinerea drepturilor legitime, în calitate de consumatori;

e) să beneficieze prioritar de serviciile de consultanţă şi informare furnizate de asociaţie, precum şi de publicaţiile editate de aceasta;

f) să propună proiecte şi să se implice în derularea acestora, precum şi să propunămoţiuni pentru îmbunătăţirea activităţii şi statutului asociaţiei ;

g) să se retragă din asociaţie sau să demisioneze din funcţie;

h) să sesizeze Adunarea Generală despre deciziile luate de organele de conducere ale filialei din care fac parte, când acestea îi afectează.

 

ART 13. Membrii asociaţi ai APC-România au următoarele obligaţii:

a) să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia anuală, până la sfârşitul primului trimestru al fiecărui an;

b) să respecte prevederile statutului, ale regulamentului de ordine interioară şi hotărârile organelor de conducere alese;

c) să nu aducă prejudicii materiale şi moraleasociaţiei;

d) să nu efectueze controale sau inspecţii la agenţii economici sau la prestatorii de servicii;

e) să răspundă la solicitările asociaţiei;

f) să participe la lucrările Adunărilor Generale ale asociaţiei  şi să aducă la îndeplinire hotărârile acesteia;

g) să nu facă declaraţii publice, în numele APC-România, fără acordul preşedintelui asociaţiei.

 

ART. 14 Membrii asociaţi pot face propuneri în vederea îmbunătăţirii activităţii asociaţiei.

Membrii asociaţi ai APC-România îşi pot exprima atitudinea, doleanţele şi revendicările în anumite probleme sau pot face propuneri de modificare a statutului asociaţiei şi/sau de extindere a activităţii acesteia.

 

ART. 15 Calitatea de membru asociat al APC-România se pierde:

a) prin încetarea activităţii APC-România;

b) prin demisie/retragere, comunicată preşedintelui APC-România, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 30 de zile înainte;

c) prin excludere, în următoarele cazuri:

  • săvârşirea de abateri grave de la statutul asociaţiei;

  • producerea de prejudicii materiale şi morale prin activitatea proprie desfăşurată;

  • condamnarea pentru fapte penale care îl fac incompatibil cu calitatea de membru.

Neplata cotizaţiei până la sfârşitul trimestrului în curs se consideră retragere din APC-România. O nouă primire, urmând unei astfel de retrageri, se hotărăşte de către Consiliul Director şi are drept consecinţă plata retroactivă a cotizaţiei, pentru anul anterior celui în care se solicită noua primire.

Excluderea unui membru asociat al APC-România se propune de către oricare membru al Biroului Executiv şi se aprobă de Consiliul Director sub rezerva ratificării la următoarea Adunarea generală.

Membru exclus poate face contestaţie la Consiliul Director, în termen de 30 de zile, hotărârea definitivă fiind luată, în aceste situaţii, de către Adunarea Generală.

 

 

ART.16 Pierderea calităţii de membru atrage după sine restituirea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar care au fost date spre folosinţă de către APC-România.

Calitatea de membru al asociaţiei nu mai poate fi redobândită în cazul încălcării prevederilor art.13 lit.c).

 

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark