Structura conducerii

Președinte

COSTEL STANCIU

Președintele Asociației Pro Consumatori este Conferențiar Universitar Doctor în Economie.

Conducerea organizației este asigurată de către Consiliul Director, care este format din 9 membri plini și 3 membri supleanți.

Managementul organizației are patru componente:

 1. Adunarea Generală - în care toți iau deciziile, în urma votului.

 2. Consiliul Director - deciziile sunt luate de un grup restrâns de oameni care au puteri decizionale individuale.

 3. Structura tehnică (departamente, secții, grupuri de lucru) - au mai mult rolul de aplicant al deciziilor Consiliului Director. Asigură conducerea operativă a segmentelor din activitatea organizației.

 4. Comisia de Cenzori - are rolul de a supraveghea și controla activitatea generală a organizației:

  • verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

  • întocmeşte rapoarte trimestriale pe care le prezintă Consiliului Director şi rapoartele anuale pe care le prezintă Adunării Generale;

  • poate participa la şedinţele Consiliului Director şi ale Adunării Generale, fără drept de vot;

  • elaborează regulamentul intern de funcţionare al Comisiei de Cenzori;

  • verifică trimestrial sau ori de câte ori este nevoie modalitatea de înregistrare a actelor de gestiune

  • verifică întocmirea situaţiilor financiare şi aprobă bilanţul contabil

  • verifică lunar corectitudinea completării registrelor asociaţiei, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

ADUNAREA GENERALĂ

Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an, în şedinţă ordinară, după încheierea bilanţului anual, dar nu mai târziu de finele primului semestru al anului, sau ori de câte ori este necesar, în şedinţă extraordinară, şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi Comisiei de Cenzori. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociaţiei, fiind format din totalitatea membrilor asociaţi prin reprezentanţi aleşi, conform normei de reprezentare stabilită de Consiliul Director.

Adunarea Generală are în principal următoarele atribuții: 

 • alege/revocă Preşedintele asociaţiei, membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori, prin vot secret;

 • aprobă politica, strategia şi obiectivele asociaţiei;

 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

 • aprobă descărcarea pentru execuţia bugetară încheiată la 31 decembrie, în anul anterior;

 • aprobă modificările statutului asociaţiei;

 • analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului Director şi ale Comisiei de Cenzori;

 • aprobă înfiinţarea de filiale şi subfiliale ale APC;

 • discută şi aprobă rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale ale filialelor;

 •  aprobă sau respinge propunerile membrilor asociaţi ai APC;

 • confirmă admiterea şi excluderea unor membri asociaţi din APC;

 • soluţionează contestaţia depusă de membrul asociat, propus a fi exclus din APC;

 • ratifică hotărârea de reprimire a unui membru asociat exclus din APC;

 • aprobă taxa de înscriere şi cotizaţiile membrilor asociaţi ai APC;

 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

 • hotărăşte cuantumul indemnizaţiilor acordate preşedintelui, membrilor Consiliului Director, precum şi membrilor Comisiei de Cenzori.

CONSILIUL DIRECTOR

Administrarea și conducerea operativă a asociației sunt realizate de Consiliul Director. Consiliul Director este numit pe o perioadă de 4 ani de către Adunarea Generală și are în componența sa:

 • Președinte;

 • Membri al căror număr este stabilit de către Adunarea Generală.

Consiliul Director este convocat de Președinte ori de câte ori este nevoie. Are următoarele atribuții:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;

 • stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale a membrilor asociaţi ai APC;

 • aprobă afilierea APC la organizaţii de profil din ţară şi din străinătate;

 • stabileşte norma de reprezentare a membrilor asociaţi la Adunarea Generală ;

 • asigură buna desfăşurare a activităţilor derulate de personalul voluntar şi de personalul angajat;

 • prezintă Adunării Generale punctele de vedere referitoare la moţiunile înaintate de membrii asociaţi ai APC-România;

 • stabileşte modul de utilizare a mijloacelor fixe şi a bunurilor de inventar ale asociaţiei;

 • hotărăşte excluderea membrilor din asociaţie;

 • hotărăşte schimbarea sediului asociaţiei;

 • hotărăşte reprimirea unui membru asociat în APC, urmând ca aceasta să fie ratificată în următoarea şedinţă a Adunării Generale;

 • solicită informaţii de la Comisia de Cenzori privind activitatea desfăşurată,

 • analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale coordonatorilor de proiecte;

 • poate angaja un director executiv;

 • aprobă înfiinţarea de comisii de specialitate pe domenii de activitate ;

 • elaborează strategia de dezvoltare a asociaţiei pe perioada mandatului Consiliului Director şi planul de activităţi care să conducă la îndeplinirea acesteia.

 • alege membrii Comisiei de Cenzori în situaţii deosebite generate de depunerea mandatului de către membrii Comisiei de Cenzori aleşi de Adunarea Generală, urmând ca aceştia să fie confirmaţi la următoarea Adunare Generală 

 • hotărăşte asupra creării unor funcţii de conducere în cadrul asociaţiei, în funcţie de necesităţile de dezvoltare a acesteia.

 • hotărăşte asupra perceperii unor taxe pentru serviciile oferite de asociaţie, dacă nevoile acesteia o impun, acestea urmând a fi utilizate în vederea realizării scopului asociaţiei.

PREȘEDINTELE

Președintele are următoarele competențe:

 • coordonează întreaga activitatea a asociaţiei şi a Consiliului Director;

 • propune numirea/revocarea membrilor Consiliului Director şi a Directorului Executiv;

 • convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Director;

 • reprezintă asociaţia pe plan juridic

 • asigură conducerea operativă şi curentă a asociaţiei între şedinţele Consiliului Director;

 • propune Consiliului Director angajarea şi/sau concedierea personalului asociaţiei;

 • propune Consiliului Director politica de salarizare şi stimulare a personalului angajat al asociaţiei;

 • propune ordinea de zi a Consiliului Director şi a Adunării generale;

 • exercită control permanent asupra personalului angajat al asociaţiei privind programul de lucru, folosirea timpului de muncă, eficienţa şi calitatea lucrărilor ;

 • solicită personalului angajat rapoarte de activitate şi/sau financiare referitoare la activităţile coordonate/prestate;

 • primeşte, analizează şi rezolvă reclamaţiile cu privire la prestaţiile angajaţilor asociaţiei

 • analizează şi avizează proiectele depuse pentru obţinerea surselor de finanţare.

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark